Vilkår for kjøp og bruk av parkerings-tjenester

Gå til Abonnement

Korttid

1. Innledning og informasjon om VestPark AS

Disse vilkårene gjelder for kjøp av alle ulike predefinerte og manuelt angitte korttidsprodukter (Parkeringstjenesten / Parkeringstjenestene) gjennomført via www.vestpark.no og andre nettsteder drevet av VestPark AS. Selger av Parkeringstjenestene er VestPark AS (heretter VestPark), org nr 998 413 346, forretningsadresse: Kokstaddalen 4, 5257 Kokstad. Henvendelser til VestPark AS, herunder eventuelle klager rettes til VestPark AS, Kokstaddalen 4, 5257 Kokstad +47 94 28 05 14 eller per e-post til post@vestpark.no. VestPark er registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret.

Ved bestilling av Parkeringstjenester fra VestPark aksepterer kunden at disse vilkårene gjelder i forholdet mellom kunde og VestPark.

2. Bestilling / avtaleinngåelse

Bestilling skjer via prosedyren angitt på VestParks nettsider for bestilling. Avtale om bruk av Parkeringstjenesten anses inngått når du har betalt for tjenesten i henhold til prosedyre på nettsiden og mottatt din bestillingsbekreftelse.

3. Hva parkeringstjenesten omfatter

Parkeringstjenesten gjelder rett til å benytte en parkeringsplass iht til den nærmere angivelse og i det tidsrom som er angitt i den mottatte bestillingsbekreftelsen.

4. Angrerett

Kunden har angrerett etter angrerettloven av 20. juni 2014 på bestilling av Parkeringstjenester som er gjort via internett. Angreretten utøves ved at kunden melder tydelig fra til VestPark om at angreretten benyttes. Slik melding kan inngis ved at kunden sender inn det vedlagte angrerettskjemaet eller ved henvendelse til VestPark per post eller e-post til adressene angitt i punkt 1 overfor. Frist for å benytte angreretten er 14 dager etter at avtalen er inngått. Når angreretten benyttes, bortfaller partenes forpliktelser etter avtalen. Eventuell forhåndsbetaling vil bli tilbakebetalt og registrering av kjøretøy for adgang til parkeringsområdene vil annulleres. Dersom du bestiller en Parkeringstjeneste med oppstart mindre enn 14 dager fra bestilling, så vil dette innebære at du har anmodet om oppstart av levering av tjenesten før utløp av angreretten. Ved en slik anmodning om oppstart av levering, så aksepterer du at VestPark påbegynner levering av tjenesten før angrefristen er utløpt. Dersom du benytter din angrerett innen fristen, men etter at levering av Parkeringstjenesten er påbegynt, har VestPark rett til å kreve betaling av et beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunkt du gir melding om bruk av angreretten. Dersom levering av den aktuelle Parkeringstjeneste er påbegynt etter anmodning og er fullstendig levert før utløpet av angrefristen, ved at hele bestillingsperioden er utløpt før angreretten benyttes, har kunden ikke angrerett etter at tjenesten er levert, jf angrerettloven § 22 bokstav c). Kundens rettigheter etter kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven gjelder uavhengig av og i tillegg til reglene om angrerett.

5. Priser / leie

Parkeringsplassene er priset per produkt / varighet. Prisene er dynamiske og kan endres uten forvarsel ved endringer i kapasitet / tilbud / etterspørsel. Pris er beregnet på grunnlag av produkt eller tidspunktet du velger å gjennomføre bestillingen på. Alle priser på nettsiden er angitt i NOK og inkluderer Merverdiavgift etter gjeldende satser.

Leien KPI-reguleres 1. januar i henhold til SSB konsumprisindeks eller i henhold til markedsleie for tilsvarende leieforhold. Dersom konsumprisindeksen blir opphevet, skal annen tilsvarende offentlig indeks benyttes. Fast reguleringsindeks er KPI, denne justeres hvert år.

Ved valg av faktura som betalingsmetode for enkeltpasseringer, parkeringer eller ved kjøp av abonnement, klippekort eller lignende påløper et fakturagebyr på NOK 19.

Ved eierskifte av kjøretøy er registrert eier av bilen ansvarlig for påløpt parkeringsavgift eller passeringstakst inntil melding om eierskifte er mottatt av selskapet.

Eier av bilen er betalingsansvarlig for all trafikk i selskapet sine anlegg, uavhengig av hvem som bruker kjøretøyet. Ved tyveri av bil eller skilt, kreves politianmeldelse før kundens ansvar for betaling bortfaller.

Passeringer eller parkeringer gjort i selskapets anlegg kan betales med bankkort, eller Vipps i inntil 48 timer etter passering. Ved valg av faktura som betalingsmetode tilkommer fakturagebyr.

Fordelsparkering er tilpasset de kundene som velger å benytte et av de mange alternativer som finnes for enkel betaling der og da. Ved å benytte fordelsparkering vil man få rabattert pris på en utført parkering. Fordelsparkering vil være opplyst på takster på det enkelte parkeringsområde hvor det er mulig å benytte fordelsparkering. Fordelsparkering kan gi rabatt på inntil 65 kr.

Brukere av våre anlegg som gjennom en aktiv handling betaler for et besøk, samtykker med det til at kravet er reelt, og at VestPark AS kan slette dokumentasjon av passeringen eller parkeringen.

6. Betalingsbetingelser

Alle parkeringstjenester forhåndsbetales ved bestilling. Betaling skjer via kredittkort.  

7. Adgang til parkeringsområder – kundeidentifikasjon

7.1. Bruk av parkeringsområdet med forhåndsbestilt plass

7.1.1. Parkering før og etter forhåndsbestilt parkeringstid – Anlegg med bom

Dersom inn- og utkjøringstidspunktet endrer seg fra det du har bestilt (hvis du f.eks. ankommer tidligere enn angitt i bestillingen, eller reiser senere enn bestilt), vil dette resultere i at du må betale ordinær korttidstakt på det aktuelle parkeringsområdet. Betaling vil i så fall kreves før du forlater parkeringsanlegget.

7.1.2. Parkering før og etter forhåndsbestilt parkeringstid – Anlegg uten bom

Dersom inn- og utkjøringstidspunktet endrer seg fra det du har bestilt (hvis du f.eks. ankommer tidligere enn angitt i bestillingen, eller reiser senere enn bestilt), må du betale på ordinær måte på automat eller med EasyPark (mobilparkering). Parkerer du utenom forhåndsbestilt tid uten å betale på ordinær måte, vil du risikere å motta en kontrollsanksjon.

7.2. Innkjøring- og utkjøringsprosedyre

7.2.1. Innkjøring og utkjøringsprosedyre – Anlegg med bom og QR-kode

Når du kjører til innkjøringsbommen ved det parkeringsanlegget du har bestilt plass, er det viktig at du følger de instruksjonene du har fått tilsendt på din bestillingsbekreftelse. Ved innkjøring må QR-kode på bestillingsbekreftelsen scannes i søyle. Du vil da motta en billett fra innkjøringssøylen. Denne benyttes ved utkjøring direkte. Vennligst sørg for at du er forberedt og har med deg koden (på utskrift/papir). Dersom du ikke medbringer din korrekte referansekode kan dette medføre at du ikke får tilgang til parkeringsområdet.

7.2.2. Innkjøring og utkjøringsprosedyre – Anlegg med bom, kamera og kjennemerkegjenkjenning

Når du kjører til innkjøringsbommen ved det parkeringsanlegget du har bestilt plass, er det viktig at du følger de instruksjonene du har fått tilsendt på din bestillingsbekreftelse. I parkeringsanlegg med kamera vil kjennemerket på kjøretøyet du la inn ved bestilling bli lest og du vil motta en parkeringsbillett fra innkjøringssøyle. Denne benyttes ved utkjøring direkte. Vennligst påse at du la inn riktig kjennemerke ved bestilling. Dersom ikke riktig kjennemerke ble angitt ved bestilling, vil dette medføre at du ikke får tilgang til parkeringsområdet.

7.2.3. Innkjøring og utkjøringsprosedyre – Anlegg uten bom / Åpne områder (Kjennemerke som P-bevis)

Når du kjører inn til parkeringsanlegget / området du har bestilt plass, er det viktig at du følger de instruksjonene du har fått tilsendt på din bestillingsbekreftelse. I åpne parkeringsanlegg uten bom vil ditt kjennemerke være ditt «digitale P-bevis». Vennligst påse at du la inn riktig kjennemerke ved bestilling. Dersom ikke riktig kjennemerke ble angitt ved bestilling, kan dette medføre at du får en kontrollsanksjon.

8. Bruk av parkeringsområder

Parkering skal skje på den eller de plasser som følger av avtalen og innenfor oppmerkede felter. Bilvask, service, reparasjoner mv. tillates ikke utført i parkeringsanlegget eller på områder i tilknytning til parkeringsanlegget. Forøvrig forplikter kunden seg til å overholde de ordensregler som måtte bli fastsatt av VestPark. Dette innbefatter også å i korte perioder frastå fra å bruke plassen dersom VestPark må sperre av hele eller deler av området pga. vedlikehold og/eller reparasjoner. VestPark skal tilstrebe å varsle slike avsperringer ved oppsetting av skilt/plakater i så god tid som mulig. Parkeringsområdet skal kun benyttes til parkering av kjøretøy. Parkeringsområdet skal ikke benyttes til lagring eller hensetting av gjenstander eller kjøretøy uten gyldig registreringsnummer. VestPark forbeholder seg retten til å fjerne hensatte eiendeler eller uregistrerte kjøretøy for kundens regning. Fremleie av parkeringsplass er ikke tillatt.

Bruk av parkeringsområdet skjer uten ansvar for VestPark, herunder eventuelle forsinkelser som måtte oppstå ved at utkjøringsporten ikke fungerer som forutsatt osv. Kunden er ansvarlig for skade eller ulempe som han eller andre som han har gitt adgang til garasjeanlegget påfører person, bygning med tekniske anlegg, biler eller annet gods, under ferdsel i garasjeanlegget. VestPark er ikke ansvarlig for tyveri eller skade som måtte bli påført kundens kjøretøy uansett årsak. Parkeringstjenestene må ikke brukes på annen måte enn forutsatt i avtalen uten skriftlig samtykke fra VestPark.

9. Oppsigelse og opphør av avtalen

Avtalen utløper automatisk på det tidspunkt som er angitt i bestillingsbekreftelsen. VestPark forbeholder seg retten til å si opp avtalen før utløp for det tilfellet at VestParks leieavtale for det aktuelle parkeringsområde, uavhengig av årsak, opphører. Kunden vedtar fravikelse uten søksmål og dom ved avtalens opphør eller dersom leie ikke blir betalt, jf. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 tredje ledd bokstav a) og b), og kan ikke motregne i krav mot VestPark uten at motkravet er erkjent av VestPark eller rettskraftig avgjort.

10. Gjeldende regelverk for VestParks virksomhet

VestParks virksomhet er underlagt reglene i forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer av 18. mars 2016. Ved endringer i forskriften forbeholder VestPark seg rett til å endre disse vilkårene for å samsvare med forskriftens regler

11. Personvern

11.1. Personvernpolicy

Alle personopplysninger du gir oss når du bruker nettstedet eller bestiller tjenester fra VestPark vil bli brukt i henhold til våre retningslinjer for personvern.

VestPark følger gjeldende norsk personvernlovgivning. Alle personopplysninger som samles inn via våre nettsider behandles i tråd med de til enhver tid gjeldende regler. VestPark er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger.

Kundens rettigheter følger av personopplysningsloven. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger til VestPark. Kunden står fritt til å be om informasjon om behandlingen av personopplysninger som finner sted i tilknytning til VestParks tjenester. Kunden har også rett til å kreve retting av uriktige opplysninger. henvendelser som gjelder personvern rettes til VestPark til de adresser og telefonnumre angitt i punkt 1 ovenfor.

11.2. Innsamling av personopplysninger

Formålet med innsamling av personopplysningene er at VestPark skal kunne yte tjenester til kundene. VestPark samler inn personopplysninger fra kunder ved bestilling av Parkeringstjenester eller dersom kunder etterspør informasjon om andre av VestParks tjenester. Personopplysninger som samles inn er e-postadresse, navn, adresse, kjønn, telefonnummer og kredittkortnummer.

11.3. Innsamling av øvrige opplysninger

VestPark samler også inn enkelte opplysninger om maskinvaren og programvaren til kundene (cookies). Disse opplysningene kan være: IP-adresse, web-lesertype, operativsystem, domenenavn, tilgangstid og henvisende områdeadresser. Denne informasjonen brukes til å drive tjenesten, opprettholde kvaliteten på tjenesten og gi generell statistikk for bruken av nettsidene. Slike opplysninger blir ikke knyttet til dine personlige opplysninger.

11.4. Bruk av personopplysninger

VestPark bruker personopplysningene for å kunne levere produkter og tjenester og annen informasjon som du ber om, eller som er nødvendig i forbindelse med kjøp av produkter eller tjenester. Det benyttes også for å varsle deg om nye spesialtilbud, oppdatert informasjon og andre nye tjenester fra VestPark, men kun hvis du har samtykket til det på forhånd. VestPark utleverer, med unntak av det som følger ovenfor, bare opplysningene til andre når dette er i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Personopplysninger oppbevares sikkert og konfidensielt og kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

12. Generelt

Avtaler med VestPark inngått via internett eller telefon er undergitt gjeldende kjøpslovgivning. VestPark forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene ved behov. For den enkelte bestilling gjelder vilkårene som var gjeldende da den aktuelle bestilling ble gjort.

Abonnement

1. Innledning og informasjon om VestPark AS

Disse vilkårene gjelder for kjøp av abonnementsprodukter (Parkeringstjenesten / Parkeringstjenestene) gjennomført via www.vestpark.no, andre nettsteder drevet av VestPark AS, e-post eller via VestParks telefonbaserte bestillingssystem.

Selger av Parkeringstjenestene er VestPark AS (heretter VestPark), org nr 998 413 346, forretningsadresse: Kokstaddalen 4, 5257 Kokstad. Henvendelser til VestPark AS, herunder eventuelle klager rettes til VestPark AS, Kokstaddalen 4, 5257 Kokstad +47 94 28 05 14 eller per e-post til post@vestpark.no.

Ved bestilling av Parkeringstjenester fra VestPark aksepterer kunden at disse vilkårene gjelder i forholdet mellom kunde og VestPark.

2. Bestilling / avtaleinngåelse

Bestilling skjer via prosedyren angitt på VestParks nettsider for bestilling, via e-posthenvendelse eller via VestParks telefonbaserte bestillingssystem. Avtale om bruk av Parkeringstjenesten anses inngått når du har betalt for tjenesten i henhold til prosedyre på nettsiden og/eller mottatt din bestillingsbekreftelse.

3. Hva abonnementet omfatter

Abonnementet gjelder det antall parkeringsplasser i den/de kategori(er) og på den/de plass(er) som angitt i din bestillingsbekreftelse. Ved leie av fri-flyt plass har kunden ikke krav på fast plass, men har kun rett til å benytte den til enhver tid ledige parkeringsplass. VestPark er ikke ansvarlig for at det til enhver tid finnes ledige plasser. Dersom det ikke er ledig plass vil kunden, hvis mulig, få anvist alternativ plass etter henvendelse til VestPark. VestPark kan heller ikke garantere at ingen uvedkommende tar seg til rette og parkerer på en fast merket plass.

4. Angrerett

Kunden har angrerett etter angrerettloven av 20. juni 2014 på bestilling av Parkeringstjenester som er gjort via internett eller telefontjeneste.

Angreretten utøves ved at kunden melder tydelig fra tilVestPark om at angreretten benyttes. Slik melding kan inngis ved at kunden sender inn det vedlagte angrerettskjemaet eller ved henvendelse til VestPark per post eller e-post til adressene angitt i punkt 1 overfor. Frist for å benytte angreretten er 14 dager etter at avtalen er inngått. Når angreretten benyttes, bortfaller partenes forpliktelser etter avtalen. Eventuell forhåndsbetaling vil bli tilbakebetalt og registrering av kjøretøy for adgang til parkeringsområdene vil annulleres. Dersom du bestiller en Parkeringstjeneste med oppstart mindre enn 14 dager fra bestilling, så vil dette innebære at du har anmodet om oppstart av levering av tjenesten før utløp av angreretten. Ved en slik anmodning om oppstart av levering, så aksepterer du at VestPark påbegynner levering av tjenesten før angrefristen er utløpt. Dersom du benytter din angrerett innen fristen, men etter at levering av Parkeringstjenesten er påbegynt, har VestPark rett til å kreve betaling av et beløp som står i forhold til det som er levert frem til det tidspunkt du gir melding om bruk av angreretten. Tjenesten anses som levert når foretatt parkering er avsluttet.

Kundens rettigheter etter kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven gjelder uavhengig av og i tillegg til reglene om angrerett.

5. Priser / leie

Priser for de ulike Parkeringstjenestene fremgår på VestParks nettsider eller etter avtale med VestParks utleiepersonell. Din pris/leie vil fremgå av den mottatte bestillingsbekreftelse. I tillegg til leie tilkommer eventuelt depositum eller engangssum for parkeringsbevis/adgangskort/portåpner/nøkkel og fakturagebyr ved hver fakturering dersom faktura pr. post er valgt. VestPark har rett til å regulere prisen/leien i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen eller i henhold til markedsleie for tilsvarende leieforhold med skriftlig varsel som følger oppsigelsestiden for den aktuelle Parkeringstjeneste. Eventuelle endringer i offentlige avgifter eller innføring av nye offentlige avgifter vil bli belastet kunden fra det tidspunktet endringene trer i kraft.

Ved valg av faktura som betalingsmetode for enkeltpasseringer, parkeringer eller ved kjøp av abonnement, klippekort eller lignende påløper et fakturagebyr på NOK 19.

Ved eierskifte av kjøretøy er registrert eier av bilen ansvarlig for påløpt parkeringsavgift eller passeringstakst inntil melding om eierskifte er mottatt av selskapet.

Eier av bilen er betalingsansvarlig for all trafikk i selskapet sine anlegg, uavhengig av hvem som bruker kjøretøyet. Ved tyveri av bil eller skilt, kreves politianmeldelse før kundens ansvar for betaling bortfaller.

Passeringer eller parkeringer gjort i selskapets anlegg kan betales med bankkort, eller Vipps i inntil 48 timer etter passering. Ved valg av faktura som betalingsmetode tilkommer fakturagebyr.

Fordelsparkering er tilpasset de kundene som velger å benytte et av de mange alternativer som finnes for enkel betaling der og da. Ved å benytte fordelsparkering vil man få rabattert pris på en utført parkering. Fordelsparkering vil være opplyst på takster på det enkelte parkeringsområde hvor det er mulig å benytte fordelsparkering. Fordelsparkering kan gi rabatt på inntil 65 kr.

Brukere av våre anlegg som gjennom en aktiv handling betaler for et besøk, samtykker med det til at kravet er reelt, og at VestPark AS kan slette dokumentasjon av passeringen eller parkeringen.

6. Betalingsbetingelser

Betaling skjer i henhold til utsendt faktura, vipps eller trekk fra kredittkort. Betalingsintervall (månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig) fremgår av din bestillingsbekreftelse. Faktura sendes per e-post eller post.

7. Adgang til parkeringsområder – kundeidentifikasjon

7.1. Parkeringsanlegg med registrering av kjennetegn/registreringsnummer

Kunden må registrere kjennetegn/registreringsnummer på det/de kjøretøy som skal benytte Parkeringstjenesten(e). Slik registrering og eventuell senere omregistrering, ref nedenfor, gjøres av kunden selv på VestParks nettsider eller via kundens mobil. Registreringen gir rett til å benytte den eller de aktuelle Parkeringstjenestene for det eller de kjøretøy som er registrert hos VestParks. Kunden kan registrere et ubegrenset antall kjøretøy som abonnementet kan benyttes for, men kunden kan til enhver tid kun ha registrert så mange aktive kjøretøy som den aktuelle avtalen gjelder for. Hvilke kjøretøy som skal være aktive må kunden selv registrere hos VestPark til enhver tid via nettside eller mobil. Gjelder avtalen leie av en parkeringsplass, kan kunden således kun ha registrert ett aktivt kjøretøy av gangen. Det er adgang til å endre hvilke(t) kjøretøy som kan benytte Parkeringstjenesten(e). Dette gjøres ved å endre det eller de registrerte registreringsnummer på nettsidene til VestPark eller via kundens mobil. Det er kun adgang til å benytte Parkeringstjenesten(e) for det eller de kjøretøy som er registrert hos VestPark til enhver tid.  Dersom korrekt kjennetegn/registreringsnummer ikke er registrert, kan kunden bli ilagt en kontrollsanksjon av VestPark kontrollører. Dette håndheves strengt i den hensikt å sørge for at det til enhver tid skal være tilgjengelige plasser for de som legitimt leier parkeringsplass av VestPark. Ilagte kontrollsanksjoner kan ikke påregnes å bli trukket tilbake.

7.2. Parkeringsanlegg med adgangskort og/eller parkeringsbevis

Ved inngåelse av avtale utstedes det et antall parkeringsbevis/adgangskort/portåpner/nøkkel som tilsvarer det antall plasser avtalen gjelder for. Det er kundens plikt å påse at parkeringsbeviset alltid ligger godt synlig, og fullt lesbart utenfra, i bilens frontrute når parkeringsanlegget benyttes. Man kan ikke parkere uten gyldig parkeringsbevis. Kopi av parkeringsbevis ansees ikke som gyldig parkeringsbevis. Dersom kunden ikke har mottatt parkeringsbevis fra VestPark innen oppstart av leieperioden, plikter kunden å selv kontakte VestPark for å få tilsendt dette. Dersom kunden ikke medbringer parkeringsbevis som angitt overfor ved bruk av parkeringsanlegget, må kunden betale alminnelig takst for parkering. Dersom takst ikke er betalt, kan kunden bli ilagt en kontrollsanksjon av VestParks kontrollører. Dette håndheves strengt i den hensikt å sørge for at det til enhver tid skal være tilgjengelige plasser for de som legitimt leier parkeringsplass av VestParks. Ilagte kontrollsanksjoner kan ikke påregnes å bli trukket tilbake. Ditt parkeringsbevis/adgangskort/portåpner/nøkkel er din identifikasjon som leiekunde. Vårt personell har ikke mulighet til å gi dispensasjon fra bruk av parkeringsbevis/adgangskort/portåpner/nøkkel. Tap av parkeringsbevis/adgangskort/portåpner/nøkkel skal meddeles VestPark skriftlig snarest mulig. Nytt parkeringsbevis/adgangskort/portåpner/nøkkel vil ikke utstedes før skriftlig melding om tap av parkeringsbevis er mottatt av VestPark. Det betales depositum eller en engangssum for nøkkel/adgangskort/portåpner. Dersom denne mistes tilfaller hele

Depositumet/engangssummen VestPark og kunden må betale nytt depositum/engangssum for å få utstedt ny nøkkel/adgangskort/portåpner.

For parkeringsbevis betales ikke depositum men et gebyr på kr. 200,00 dersom parkeringsbevis mistes og erstatningsbevis må utstedes.

Parkeringsbeviset/nøkkelen/adgangskortet er kun gyldig på/ i det parkeringsanlegg denne

avtalen gjelder for, og inntil utløpt oppsigelsestid, eller hevet avtale ved mislighold fra kundens side.

7.3. Parkeringsanlegg med avvikende ordninger – tilleggsopplysninger

Enkelte anlegg kan ha ordninger som avviker fra det som er beskrevet i punkt 7.1 og 7.2 overfor. Enkelte anlegg har f.eks. nattestengt, det kan være maksimumsgrenser for høyde på kjøretøy etc. Slike spesifikasjoner, ordninger og tilleggsopplysninger vil fremkomme på nettsiden. Kunden er ansvarlig for å sette seg inn i dette materialet.

8. Bruk av parkeringsområder

Parkering skal skje på den eller de plasser som følger av avtalen og innenfor oppmerkede felter. Parkerende plikter å følge parkeringsforskriften og skilting på området med mindre annet er avtalt. Bilvask, service, reparasjoner mv. tillates ikke utført i parkeringsanlegget eller på områder i tilknytning til parkeringsanlegget. Forøvrig forplikter kunden seg til å overholde de ordensregler som måtte bli fastsatt av VestPark. Dette innbefatter også å i korte perioder frastå fra å bruke plassen dersom VestPark må sperre av hele eller deler av området pga. vedlikehold og/eller reparasjoner. VestPark skal tilstrebe å varsle slike avsperringer ved oppsetting av skilt/plakater i så god tid i forkant som mulig.

Parkeringsområdet skal kun benyttes til parkering av kjøretøy. Parkeringsområdet skal ikke benyttes til lagring eller hensetting av gjenstander eller kjøretøy uten gyldig registreringsnummer. VestPark forbeholder seg retten til å fjerne hensatte eiendeler eller uregistrerte kjøretøy for kundens regning.

Fremleie av parkeringsplass er ikke tillatt.

Bruk av parkeringsområdet skjer uten ansvar for VestPark, herunder eventuelle forsinkelser som måtte oppstå ved at utkjøringsporten ikke fungerer som forutsatt osv. Kunden er ansvarlig for skade eller ulempe som han eller andre som han har gitt adgang til garasjeanlegget påfører person, bygning med tekniske anlegg, biler eller annet gods, under ferdsel i garasjeanlegget. VestPark er ikke ansvarlig for tyveri eller skade som måtte bli påført kundens kjøretøy uansett årsak. Parkeringstjenestene må ikke brukes på annen måte enn forutsatt i avtalen uten skriftlig samtykke fra VestPark.

9. Endringer av avtalen

Endringer i avtalen, f.eks. reduksjon i antall plasser eller bytte til en annen abonnementstjeneste kan skje ved henvendelse til VestPark. Endringer som innebærer reduksjon eller bortfall av en tjeneste vil først tre i kraft etter utløp av oppsigelsestiden for den relevante Parkeringstjeneste.

10. Oppsigelse og opphør av avtalen

Parkeringstjenesten begynner å løpe på det tidspunkt som er angitt i din bestillingsbekreftelse.

Dersom det er angitt et utløpstidspunkt for Parkeringstjenesten på nettsiden eller bestillingsbekreftelse, utløper avtalen automatisk på det angitte tidspunkt. Dersom det ikke er angitt noe utløpstidspunkt, løper avtalen inntil kunden eller VestPark sier opp avtalen, ref nedenfor.

Avtalen kan sies opp av både kunde og VestPark med slik frist som er avtalt for den enkelte Parkeringstjeneste. Oppsigelsestiden kan være 1 måned, 3 måneder, 6 måneder eller 12 måneder. Oppsigelsestid følger betalingsfrekvens.

Oppsigelsesfristene løper fra den 1. i måneden etter at oppsigelse mottas av VestPark. Dersom det for eksempel er avtalt en oppsigelsestid på 1 måned og du sender en oppsigelse den 15. mars, vil oppsigelsestiden begynne å løpe 1. april og avtalen utløpe 30. april. Dersom avtalt oppsigelsestid er 3 måneder, vil avtalen løpe til og med 30. juni. Oppsigelse skal skje skriftlig. Oppsigelse fra kunden sendes per post eller e-post til VestPark til adressene angitt i punkt 1 overfor.  VestPark forbeholder seg retten til å si opp avtalen med kortere varsel for det tilfellet at VestParks leieavtale for det aktuelle parkeringsområde, uavhengig av årsak, opphører.

Dersom kunden har mottatt parkeringsbevis/adgangskort/portåpner/nøkkel skal dette returneres snarest etter opphør av avtalen. Ved fortsatt bruk av parkeringsplass etter avsluttet/hevet avtale vil VestPark fakturere full leie frem til bruken opphører, eventuelt ilegge kontrollsanksjon eller foreta borttauing for kundens regning og risiko. Innbetalt depositum vil utbetales til kunden når parkeringsbevis/adgangskort/portåpner/nøkkel er levert tilbake til VestPark (gjelder ikke innbetalt engangssum). Legg ved kontonummer sammen med adgangskort/portåpner/nøkkel når dette sendes inn.

VestPark har rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold. Manglende betaling anses som vesentlig mislighold. Utestående leie kan kreves oppgjort ved utlevering av eventuelt borttauede kjøretøy. Kunden vedtar fravikelse uten søksmål og dom ved avtalens opphør eller dersom leie ikke blir betalt, jf. tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 tredje ledd bokstav a) og b), og kan ikke motregne i krav mot VestPark uten at motkravet er erkjent av VestPark eller rettskraftig avgjort.

11. Gjeldende regelverk for VestParks virksomhet

VestPark virksomhet er underlagt reglene i forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer av 18. mars 2016. Ved endringer i forskriften forbeholder VestPark seg rett til å endre disse vilkårene for å samsvare med forskriftens regler.

12. Personvern

12.1. Personvernpolicy

Alle personopplysninger kunden gir oss når kunden bruker nettstedet eller bestiller tjenester fra VestPark vil bli brukt i henhold til våre retningslinjer for personvern.

VestPark følger gjeldende norsk personvernlovgivning. Alle personopplysninger som samles inn via våre nettsider behandles i tråd med de til enhver tid gjeldende regler. VestPark er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger.

Kundens rettigheter følger av personopplysningsloven. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger til VestPark. Kunden står fritt til å be om informasjon om behandlingen av personopplysninger som finner sted i tilknytning til VestParks tjenester. Kunden har også rett til å kreve retting av uriktige opplysninger. henvendelser som gjelder personvern rettes til VestPark til de adresser og telefonnumre angitt i punkt 1 overfor.

12.2. Innsamling av personopplysninger

Formålet med innsamling av personopplysningene er at VestPark skal kunne yte tjenester til kundene. VestPark samler inn personopplysninger fra kunder ved bestilling av Parkeringstjenester eller dersom kunder etterspør informasjon om andre av VestParks tjenester. Personopplysninger som samles inn er e-postadresse, navn, adresse, telefonnummer og kredittkortnummer.

12.3. Innsamling av øvrige opplysninger

VestPark samler også inn enkelte opplysninger om maskinvaren og programvaren til kundene (cookies). Disse opplysningene kan være: IP-adresse, web-lesertype, operativsystem, domenenavn, tilgangstid og henvisende områdeadresser. Denne informasjonen brukes til å drive tjenesten, opprettholde kvaliteten på tjenesten og gi generell statistikk for bruken av nettsidene. Slike opplysninger blir ikke knyttet til dine personlige opplysninger.

12.4. Bruk av personopplysninger

VestPark bruker personopplysningene for å kunne levere produkter og tjenester og annen informasjon som du ber om, eller som er nødvendig i forbindelse med kjøp av produkter eller tjenester. Det benyttes også for å varsle deg om nye spesialtilbud, oppdatert informasjon og andre nye tjenester fra VestPark, men kun hvis du har samtykket til det på forhånd. VestPark utleverer, med unntak av det som følger ovenfor, bare opplysningene til andre når dette er i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Personopplysninger oppbevares sikkert og konfidensielt og kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

13. Generelt

Avtaler med VestPark inngått via internett eller telefon er undergitt gjeldende kjøpslovgivning.

VestPark forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene ved behov. For den enkelte bestilling gjelder vilkårene som var gjeldende da den aktuelle bestilling ble gjort.

Online betalingsmidler: Vipps og EasyPark

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

15. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.